informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Stručni sastanak Sekcije za medicinu rada - 2017

sekcija 2017 mU petak, 24. novembra 2017. godine je održana Sekcija za medicinu rada Srpskog lekarskog društva koja je akreditovana kao STRUČNI SASTANAK SEKCIJE ZA MEDICINU RADA pod naslovom „KARAKTERISTIKE PROFESIONALNOG STRESA I RADNIKA U SLUŽBAMA OBEZBEĐENjA“ u organizaciji: „ Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika“ Niš.
Sastanak je održan u Svečanom amfiteatru Medicinskog fakulteta u Nišu. Sastanak je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-3452/2017 - 01 od 18.11.2017. pod Evidencionim brojem A-1-2748/17 za lekare, specijaliste medicine rada i psihijatre sa po tri boda za predavače i po dva boda za slušaoce. Pre zvaničnog dela sekcije organizovana je poseta Muzeju zdravlja grada Niše u zgradi Pasterovog zavoda, u kome se nalazi postavka vezana za radničko zdravlje, prva takve vrste u Srbiji.
Posle pozdravne reči direktorke Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, dr Slađane Majkić, počeo je stručni deo sastanka na kome su izlagani radovi koju su deo internog projekta Medicinskog fakulteta u Nišu koji se realizuje pod rukovodstvom Prof dr. Jovice Jovanovića. Prvi rad pod naslovom „Uticaj profesionalnih rizika u službi obezbeđenja na zdravlje eksponovanih radnika„ izneo je Prof dr Jovica Jovanović, specijalista medicine rada i interne medicine.

U radu se govori o problemima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu radnika u službama obezbeđenja, o profesionalnim rizicima i njihovom uticaju na zdravlje ovih radnika i merama zaštite na radu. Drugi rad pod naslovom „Stres na radnom mestu radnika u službi obezbeđenja“ iznela je dr Nada Stanković, specijalista medicine rada Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, Niš. U radu se iznose rezultati vezani za nivo profesionalnog stresa i njegov uticaj na zdravlje. Ističe se da nošenje i upotreba vatrenog oružja kod ovih radnika predstavlja najveći izvor stresa na poslu. Posle ovog rada je prikazan film vezan za mere prevencije stresne reakcije kod ovih radnika. Treći rad pod naslovom „Zdravstveno stanje radnika u službama privatnog i državnog obezbeđenja“ iznela je dr Svetlana Anđelković, specijalista medicine rada Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš. U ovom radu se ističe da su kod radnika kako privatnog tako i državnog obezbeđenja, utvrđena oboljenja i poremećaji zdravstvenog stanja u visokom procentu i da ova oboljenja utiču na njihovu radnu sposobnost. Ističe se značaj dobre profesionalne orijentacije i selekcije ovih radnika u cilju očuvanja njihove radne sposobnosti.
Nakon izlaganja radova razvila se diskusija u kojoj je učestvovao veliki broj prisutnih lekara. Uglavnom se diskutovalo o zakonskoj regulativi u oblasti procene rizika, zdravstvenih pregleda i radne sposobnosti ove brojne grupe radnika u Srbiji. Lekari iz različitih delova Srbije su razmenili svoja iskustva vezana za ocenu radne sposobnosti, procenu rizika i zdravstvene preglede radnika u službama obezbeđenja. Zaključuje se da službe medicine rada imaju značajnu ulogu u sistemu zdravstva Srbije a posebno u zdravstvenoj zaštiti ove brojne grupe radnika. Potencira se da se preventivnim aktivnostima službe medicine rada mogu sprečiti mnogi neželjeni događaji i posledice vezane za službenu upotrebu oružja.

 

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019