informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Ekologija rada - primer dobre prakse

Ekologija rada - primer dobre prakseNačin na koji ljudi obavljaju poslove, kako su preduzeća organizovana, kako dizajniraju poslove i grade korporativnu kulturu ima visok uticaj na okolinu tako da i uloga rada i radnog mesta u dopinosu smanjenja efekta staklene bašte može biti velika.

Jedan od primera za organizaciju koja radi na unapredjenju procesa rada u smislu većeg doprinosa zaštiti životne sredine je Wal-mart koji zapošljava 1,9 miliona ljudi u 4.000 prodavnica u SAD i više od 2.900 prodajnih objekata širom sveta. Prvog februra 2007. godine objavili su svoj novi razvojni program koji predvidja da će se u celoj kompaniji počev od procesa nabavke preko klasifikacije proizvoda na policama, saradnika, dobavljača pa sve do potrošača koristiti principi u skladu sa zaštitom životne sredine. Cilj je da ispune tri cilja koja su zacrtali a to je da koriste 100% obnovljive izvore energije, da ne proizvode otpad i da prodaju proizvode koji čuvaju naše prirodne resurse i okolinu. Izmedju ostalog, obavezali su se da daju svoj doprinos smanjenju emisije ugljenika tako što će korigovati način pakovanja dobara, koristiti efikasnije metode transporta robe i konstruisati energetski efikasne prodajne objekte pri čemu će od svoji dobavljača zahtevati da primene iste principe u radu. Kod revizije svojih prodavnica dodali su i deo koji se odnosi na proveru zaštite procesa očuvanja životne sredine i uveli su proceduru da je obuka vezana za zaštitu životne sredine sastavni deo obuke za nove i buduće dobavljače Wal-marta. Za cilj su definisali i veće poklanjanje pažnje uklapanju u lokalnu zajednicu i izgradnju dobrosusedskih odnosa sa starosedeocima pri izgradnji novih objekata u smislu izgradnje prodajnih objekata koji će se uklopiti u lokalnu arhitekturu, istoriju i kulturu. Kao firma koja zapošljava veliki broj radnika uveli su i program koji se zove PSP (Personal Sustainability Practices) kojim od svojih radnika zahtevaju inicijativu u smislu da promene svoj način života i uvedu prakse sa pozitivnim efektima na životnu sredinu (npr. da koriste sijalice koje štede energiju ili da idu biciklom na posao umesto automobilom). Wal-mart u svojim prodajnim objektima radi na zameni osvetljenja i uvode novi sistem (LED) koji traje duže, manje greje i koristi manje energije nego drugi tipovi sijalica. Ovaj sistem osvetljenja je dizajniran i razvijen na inicijativu i uz finansiranje Wal–marta i može uštedeti novac Wal-martu, ali i drugim njemu sličnim lancima na dugi rok i istovremeno može smanjiti emisiju ugljen dioksida ukoliko i ostali u njhovoj branši slede njihov primer i odluče da koriste tehnologiju koju su oni stvorili.

Ovaj primer dobre prakse mogao bi da bude od koristi i drugim organizacijama kada je u pitanju njihova politika zaštite životne sredine pri čemu je recikliranje sine qua non. Ali treba razmotriti i opciju fundamentalnih promena u organizaciji rada čija bi primena u većem broju ekonomskih entiteta zaista vodila ekonomiju „zelenijim“ razvojnim putem. Osiguranje budućnosti ljudske rase je jak etičko-moralni argument koji treba da motiviše preduzeća da saradjuju sa svojim zaposlenima, zajednicom u kojom posluju i državom, da rade na smanjenju zagadjenja i investiraju u zelene tehnologije kojima bi ostvarivali profit (i pitanje zelenih tehnologija obuhvata aspekt produktivnosti, jer bi neke od fundamentalnih promena dovele do povećane produktivnosti radnog procesa).

Moguće sugestije koje su moguće za promenu načina i organizacije poslovanja u pravcu uvodjenja „zelenih“ tehnologija variraju u zavisnosti od same prirode posla, odredjenih neophodnih preduslova za lokacijsku odredjenost kao i potreba za radnicima određene kvalifikacione strukture.

Regionalni Centar za promociju zdravlja na radnom mestu - ZZZZR Niš

Prof.dr Mirjana Aranđelović

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019