uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

banner3optimize

Odeljenje za toksikološku dijagnostiku

 

Odeljenje za toksikološku dijagnostiku je deo Službe za laboratorijsku dijagnostiku Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš.

U laboratorijama ovog odeljenja, vrše se određivanja toksikoloških parametara u biološkom materijalu (krvi, serumu i urinu). Određivanje koncentracije metala, oligoelemenata (bakar, cink), spada u domen biohemijskih analiza, pa ova laboratorija pruža i tu vrstu usluga.
Poznato je da poremećaj koncentracije bakra i cinka u organizmu dovodi do pojave raznih oboljenja (kao što su Vilsonova i Menkesova bolest, oštećenje krvnih sudova, deformiteti kostiju, muški sterilitet, poremećaj holesterola, visok krvni pritisak itd.).

Parametri koje određuje ova laboratorija su:

U serumu: bakar, cink.

U krvi: olovo, kadmijum, nikal, živa, arsen, karbonilhemoglobin, methemoglobin, eritrocitna acetilholinesteraza, eritrocitni protoporfirin.

U urinu: bakar, cink, olovo, kadmijum, nikal, živa, arsen, fluoridi, tiocijanati, deltaaminolevulinska kiselina, trihlorsirćetna kiselina, fenol, hipurna kiselina, paraaminofenol, uroporfirin, koproporfirin, porfobilinogen.

Laboratorija se nalazi u ambulanti Nitex, Pantelejska 58.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku ZZZZ radnika Niš, sa svoja tri odeljenja je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije i zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Tel: 018/4576148

Radno vreme: 8–15 h

Jedna od novina u okviru delatnosti "Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika – Niš" je i pružanje usluga Savetnika za hemikalije.

U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije, dužan je da obezbedi savetnika za hemikalije.
Najkasnije do 9. marta 2013. snabdevač opasnih hemikalija je dužan da zaposli ili honorarno angažuje Savetnika za hemikalije sa kojim će se konsultovati u vezi sa pravilnom primenom propisa u oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda.

Savetnika za hemikalije nisu dužni da obezbede:
• Pravno lice ili preduzetnik koji isključivo stavlja u promet sirovine za sredstva za zaštitu bilja, lekove i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetičke proizvode, hranu, prehrambene aditive i arome i hranu za životinje i aditive za tu hranu;
• Snabdevači koji stavljaju u promet hemikalije u količini manjoj od 100 kg godišnje.
• Distributer opasnih hemikalija koji se isključivo bavi maloprodajom.

Savetnik za hemikalije može da pomogne:
• pri izradi dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji);
• u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija;
• u izradi bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet;
• sprovodi procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija;
• informiše i sarađuje na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja određenih opasnih hemikalija, kao i ostalih odredbi definisanih Zakonom o hemikalijama,
• pri dostavljanju osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu;
• u pripremi tehničkog dosijea za biocidni proizvod,
• u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnih proizvoda;
• pri sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije;
• u sprovođenju ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima.