uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Prof. Dr Jovica Jovanović

Rođen 21.11.1957 godine u Nišu. Medicinski fakultet, magistarske studije, doktorsku tezu i specijalizaciju iz medicine rada završio u Nišu. Od 1990.god radi na poslovima specijaliste medicine rada u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu. Obavlja preventivne zdravstvene preglede radnika i vozača i poslove specijaliste interne medicine. Od 2000. do 2002.god bio direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu.

Redovni profesor i šef predmeta medicina rada Medicinskog fakulteta u Nišu. Napisao tri udžbenika, 250 naučno stručnih radova iz oblasti medicine rada, četiri monografije, 24 radova na Med line i dva rada na SCI listi iz oblasti medicine rada. Recenzent Ministarstva prosvete za akreditaciju visokoškolskih ustanova i do sada učestvovao u akreditaciji većeg broja visokoškolskih ustanova koje u svojim programima imaju module vezane za medicinu rada. Učestvovao u sedam projekata koji su vezani za oblast medicine rada. Mentor četiri magistarske teze i dve doktorske disertacije iz oblasti medicine rada.

Napisao veći broj radova koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima i referisani na međunarodnim i domaćim skupovima medicine rada. Imao predavanja po pozivu na međunarodnim skupovima medicine rada. Boravio i sagledao status medicine rada u zemljama EU i kandidata ѕa članstvo u EU.

U dva mandata bio član predsedništva Republičke sekcije za medicinu rada SLD a sada je potpredsednik Republičke sekcije za medicinu rada SLD.

U više navrata na Medicinskom fakultetu u Nišu organizovao i rukovodio seminarima KME koje je pohađao i uspešno završio veliki broj specijalista medicine rada iz cele Srbije.

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019