informator o radu

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Učešće medicinskih sestara i laboratorijskih tehničara na XV kongresu NAUZRS sa međunarodnim učešćem

ucesce na XV kongresu NAUZRS mNa jubilarniom XV KONGRESU NAUZR REPUBLIKE SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, koji je održan od 18. do 22. maja u Vrnjačkoj Banji učestvovale su sa radovima dve medicinske sestre i tri laboratorijska tehničara iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš. Dva rada su prezentovana u okvir sekcije za medicinu rada a tri u okviru sekcije laboratorijskih tehnologa i tehničara.

Smst Ana Popović je učestvovala sa radom ”Procena morfološkog i funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema radnika”. Rad je pokazao da se u postupku dijagnostike i ranog otkrivanja koronarne bolesti daje prednost stres eho kardiografiji nad ostalim dijagnostičkim metodama i elektrokardiografskim monitoringom. Rad je pohvaljen i izazvao je posebno interesovanje prisutnih tako da se tokom diskusije posebno govorilo o dijagnostičkim testovima kardiovaskularnog sistema koji se primenjuju u ustanovama koje se bave medicinom rada, obzirom da su oboljenja kardiovaskularnog sistema u porastu a da je ova služba od posebnog značaja za očuvanje zdravlja i radne sposobnosti radno aktivne populacije. Smst Nataša Stanojević je u okviru sekcije za medicinu rada izložila rad pod naslovom "Promocija zdravlja na radnom mestu". Rad je poslao jasnu poruku da je promocija zdravlja na radnom mestu posebno značajna aktivnost poslodavaca, zaposlenih i drugih udruženja u cilju poboljšanja zdravlja i blagostanja ljudi na radnom mestu, što se postiže unapređenjem organizacije rada i radne sredine, promovisanjem aktivnog učešća zaposlenih u zdravstvenim aktivnostima i ohrabrivanjem njihovog ličnog razvoja. U radu je posebno naglašeno da se u našoj zemlji o ovoj temi vrlo malo govori i da ne postoji organizovani rad na uvođenju i sprovođenju već postojećih direktiva. Tokom diskusije ovaj rad je pohvaljen.

Laboratorijski tehničar Nela Mitić je u okviru sekcije laboratorijskih tehnologa i tehničara izložila rad pod naslovom "Laboratorijsko određivanje koncentracije methemoglobina u krvi" koji je dao poseban doprinos u otkrivanju profesionalnih bolesti kod radnika izloženih štetnom dejstvu hemijskih supstanci na radnim mestima u industriji. U okviru iste sekcije laboratorijski tehničar Vesna Vukotić je izložila rad pod naslovom “Kvantitativno određivanje glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) u punoj krvi”. U radu se posebno naglašava da je HbA1c ili glikolizirani hemoglobin tromesečni prosek vrednosti koncentracije glukoze u krvi i da kvantitativno određivanje glikoliziranog hemoglobina HbA1c predloženom tehnikom POC predstavlja veliki napredak u medicini s obzirom da je omogućeno da se prati njegova vrednost na veoma komforan i efikasan način. Laboratorijski tehničar Marina Đokić je u okviru iste sekcije izložila rad pod naslovom "Laboratorijsko određivanje fenola u urinu". U radu se ističe da se koncentracije fenola u urinu do 138 mg/L smatraju normalnim za radnike izložene dejstvu benzena. Vrednosti preko ove granice ukazuju na izraženu ekspoziciju ili na trovanje. Zaključuje se da lekari medicine rada, tokom procene zdravstvenog stanja i radne sposobnosti izloženih radnika obavezno uzimaju u obzir i rezultate ovih laboratorijskih analiza, pri čemu je određivanje fenola u urinu veoma osetljiv i vredan pokazatelj u oceni izloženosti radnika dejstvu benzena. Ovi radovi su takođe pohvaljeni.

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019