informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Javni oglas 2018 - prijem doktora medicine.

ОГЛАС
за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 6 месеци 

I

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 6 месеци за следећe раднo местo :

Доктор медицине за рад на пословима изабраног лекара у Служби опште медицине -1 извршилац 

II

За заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду ( “Службени гласник РС” бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 и 75/2014).

III

Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за здравствену заштиту радника “Ниш” број 3341 од 29.09.2017.године :
 завршен Медицински факултет
 положен стручни испит
 лиценца издата од Лекарске коморе или решење о упису у Лекарску комору...

 

 

Kompletan i potpun oglas možete preuzeti ovde.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019