informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom zbog povećanog obima posla.

Na osnovu člana člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajna i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS” broj 1/15), člana 6. i 7. Pojedinačnog kolektivnog ugovora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” broj 196 od 18.01.2016.godine, Kadrovskog plana Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” broj 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.godine, Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj 43 od 08.01.2019.godine , Direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom zbog povećanog obima posla

I
Oglašava se prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom zbog povećanog obima posla i to za sledeće radno mesto :

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za žene ( specijalista ginekologije i akušerstva)
- 1 izvršilac
II
Za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1 ovog Oglasa važe opšti uslovi utvrđeni Zakonom o radu ( “Službeni glasnik RS” br.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 i 75/2014).


III
Pored opštih uslova utvrđeni su i posebni uslovi na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” broj 1043 od 23.03.2018.godine :
završen Medicinski fakultet
položen stručni ispit
položen specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva
licenca izdata od Lekarske komore ili rešenje o upisu u Lekarsku komoru

IV
Uz prijavu se podnose overene fotokopije sledećih dokumenata:
diploma o završenom Medicinskom fakultetu
potvrda o položenom stručnom ispitu
diploma o položenom specijalističkom ispitu
licenca ili rešenje o upisu u imenik Lekarske komore

V
Pored traženih dokumenata uz prijavu za oglas dostavlja se i :
-lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefon i e-mail adresom
-fotokopija lične karte
-izvod iz matične knjigne venčanih ( ako je kandidat promenio prezime)
-pisana saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos.
Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš”.

VI
Pre zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je dužan da dostavi:
-lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos,
-uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( uverenje izdaje sud)
-izvod iz kaznene evidencije MUP-a da nije osuđivan za krivično delo koje ga čini nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi.
Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gore navedene dokumente u zahtevanom roku sa njim se neće zasnovati radni odnos.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija ukoliko je to važno za donošenje odluke o prijemu.
VII
Oglas objaviti na veb stranicama Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva zdravlja i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš”.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na veb strani Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave se mogu poslati poštom na adresu Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” ulica Vojislava Ilića b.b. 18000 Niš ili dostaviti lično u Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” na istu adresu u periodu od 7,00 do 15,00 časova.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII
Odluka o izboru kandidata biće doneta najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na veb stranici Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš”.
Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.
Kontakt telefon : 018/232-801

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
RADNIKA “NIŠ”
DIREKTOR

dr Slađana Majkić
spec.med.rada

Oglas možete preuzeti ovde.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019