informator o radu

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

AKREDITOVANO PREDAVANJE O OCENJIVANJU RADNE SPOSOBNOSTI U OKVIRU KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE U ZZZZR NIŠ.

ocenjivanje radne sposobnosti mDana 15.10.2019. godine u okviru Kontinuirane medicinske edukacije predavanje na temu “OCENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI“ održao je Prof dr Jovica Jovanović, pomoćnik direktora Zavoda za zdravstvenu zaštizu radnika Niš. Predavanje je akreditovano kao stručni sastanak od strane Zdravstvenog Saveta Republike Srbije za lekare svih profila i za medicinske sestre.
Predavanju je prisustvovao veliki broj lekara i medicinskih sestara Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ali i kao gosti lekari poliklinike pri Kazneno popravnom Zavodu Niš.

Prof dr Jovica Jovanović, specijalista medicine rada i interne medicine ističe značaj ocenjivanja radne sposobnosti kao jednog od najdelikatnijih i najvažnijih zadataka lekara primarne zdravstvene zaštite zbog svoje kompleksnosti i izuzetnog socio-medicinskog i pravnog značaja. Ocenjivanje radne sposobnosti se zasniva na tačno utvrđenoj dijagnozi, proceni težine morfoloških i funkcionalnih poremećaja, prognozi obolenja, poznavanju zahteva radnog mesta i zakonskoj legislativi u ovoj oblasti. Danas se ocenjuje radna sposobnost zdravih i bolesnih osoba, zaposlenih i nezaposlenih lica a posebno se u zadnje vreme daje značaj ocenjivanju radne sposobnosti osoba są invaliditetom. Istaknuto je da radna sposobnost može biti opšta i profesionalna. Ocenjivanje radne sposobnosti je kontinuiran, permanentan, dinamičan proces koji u praksi ima strogo individualan karakter. On podrazumeva usklađivanje bioloških zahteva radnih operacija koje se izvode na radnom mestu, s jedne strane, i bioloških potencijala organizama koje on može da pruži. Prof dr Jovica Jovanović ističe na predavanju da je cilj ocenjivanja radne sposobnosti postavljanje pravog radnika na pravo radno mesto kako bi se povećala produktivnost rada i sprečilo nastajanje invalidnosti, profesionalnih bolesti, bolesti vezanih za rad i povreda na radu. Tokom ovog postupka lekar treba da odgovori na sledeća pitanja:
-Može li radnik raditi na određenom radnom mestu a da pri tom ne naruši svoje zdravlje i bezbedan rad?
-Može li se od radnika očekivati prosečan radni učinak a da se pri tom ne remeti proizvodni proces?
-Koliko dugo se može očekivati ista radna sposobnost bez opasnosti od oštećenja zdravlja uz iste biološke karakteristike organizma i uz iste zahteve radnog mesta?.
Govorilo se o posebnim vidovima ocenjivanja radne sposobnosti kao što su profesionalna orjentacija i selekcija, pregledi pre zasnivanja radnog odnosa, periodični zdravstveni pregledi, vanredni pregledi, kontrolni pregledi, ciljani pregledi, sistematski pregledi, pregledi u okviru ekspertizne ocene radne sposobnosti i u okviru obrade za Invalidsku komisiju.
Posebna je pažnja obraćena na ocenjivanje privremene nesposobnosti za rad i o proveri bolovanja od strane RFZO i poslodavaca.
Prof dr Jovica Joivanović, na kraju predavanja ističe da u vreme tranzicije problem ocenjivanja radne sposbnosti dobija na značaju a da će se u budućnosti radna sposobnost izražavati u procentima, kakva je situacija u većini zemalja EU. Katedre medicine rada će morati da obavljaju edukaciju lekara kako bi odgovorili budućim zahtevima profesije.

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019