uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Gostovanje Prof. dr Jovice Jovanovića u jutarnjem programu TV Zona Plus.

gostovanje prof tv zona plus mDana 06.12.2019. godine u jutarnjem programu na TV Zona plus je gostovao Prof. dr Jovica Jovanović, pomoćnik direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, na temu MEDICINA RADA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU. Govorio je najpre o profesionalnim rizicima, povredama na radu i najčešćim bolestima u građevinarstvu. Istaknuto je da su rad na visini, neadekvatni klimatski faktori i buka najčešći profesionalni rizici u ovoj grani industrije. Povrede na radu među kojima su najčešći padovi sa skele predstavlja najznačajniji problem kod radnika u građevinarstvu ali se pridržavanjem uputstava za bezbedan rad, primenom ličnih zaštitnih sredstava i primenom svih medicinskih mera zaštite (prethodni, periodični, ciljani i vanredni zdravstveni pregledi kao i edukacija u službama medicine rada) ove povrede mogu sprečiti. Među profesionalnim bolestima u ovoj oblasti dominiraju oštećenja čula sluha izazvana bukom usled rada mašina na gradilištu ali se pravilnom profesionalnom orijentacijom, zdravstvenom selekcijom, periodičnim zdravstvenim pregledima, edukacijom i primenom ličnih zaštitnih sredstava ova bolest može uspešno sprečiti.


Potom se govorilo o hemijskim materijama kao profesionalnim rizicima. Prof. dr Jovica Jovanović je vezano za to pitanje istakao da je poljoprivreda grana privrede gde su hemijske materije u pesticidima naročito značajan rizik po zdravlje poljoprivrednika ali i stanovništva koje konzumira njihove proizvode. Neophodna je edukacija poljoprivrednika o pravilnoj upotrebi ovih hemijskih materija i primeni ličnih zaštitnih sredstava.tokom rada sa pesticidima.
Bilo je reči i o radnim mestima u administraciji, za koja mnogi na prvi pogled i bez detaljnije analize, smatraju da su bezbedna, da su zaposleni na tim radnim mestima privilegovani i zaštićeni od bolesti izazvanih profesionalnim rizicima. Profesor Jovanović je u odgovoru na ovo pitanje potencirao da ipak, i na ovim radnim mestima postoje rizici koji mogu dovesti do profesionalnih oboljenja, bolesti vezanih za rad i da ova radna mesta i zaposleni na njima moraju biti pod stalnim nadzorom službi medicine rada. Posebni rizici na ovim radnim mestima su sedeći posao, nefiziološki položaj tela naročito tokom rada za računarom i nedekvatno osvetljenje prostorija. Poremećaji organa vida i oštećenja lokomotornog sistema su najčešće bolesti kod ove grupe radnika, a da je Carpal tunel sindrom nastao nepravilnom manupulacijom sa „mišem“ na računaru, često profesionalno oboljenje među administrativnim radnicima. Pravilnim položajem tela, edukacijom, sistematskim i ciljanim zdravstvenim pregledima u službi medicine rada oboljenja organa vida i lokomotornog aparata među zaposlenim na administrativnim radnim mestima se mogu sprečiti.
Na kraju je Prof. dr Jovica Jovanović istakao da Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ima odličnu saradnju sa svim ustanovama i preduzećima grada Niša i Regiona, da su poslodavci svesni značaja i uloge Zavoda u očuvanju zdravlja zaposlenih i da redovno šalju svoje radnike na preventivne zdravstvene preglede u Zavod. Među poslodavcima je prisutna svest da samo zdravo radno mesto, zdrav i zadovoljan radnik donosi profit i zbog toga od Zavoda, osim lečenja svojih zaposlenih, zahtevaju i procenu rizika na njihovim radnim mestima, edukaciju za bezbedan rad i sve vrste preventivnih zdravstvenih pregleda u službi medicine rada koja primenjuje sve naučne i stručne principe savremene medicinske doktrine u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Zavod je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu i u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, ima potpisane Ugovore sa svim Ustanovama i preduzećima grada Niša, da se ovi Ugovori uspešno realizuju, čime se nivo bezbednost i zdravlja na radu svih zaposlenih stalno povećava i unapređuje.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019