informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Procena rizika na radnom mestu i okolini

Procena rizika Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac je dužan da donese Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje. Aktom poslodavac utvrđuje mere za otklanjanje rizika, odnosno njihovo smanjenje i sprečavanje radi poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

Procena rizika se zasniva na utvrđivanju svih opasnosti i štetnosti na radnom mestu i radnoj okolini koje mogu da prouzrokuju povredu na radu, oboljenje ili oštećenje zdravlja zaposlenog.

Na osnovu procenjenih rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, poslodavac Aktom o proceni rizika, utvrđuje mere za njihovo strečavanje, otklanjanje ili smanjenje na najmanju moguću meru u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, tehničkim propisima, standardima, a naročito održavanje u ispravnom stanju sredstava za rad, osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad i upoznavanje zaposlenog sa vrstama rizika i merama za njihovo otklanjane, određivanje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, upućivanje na prethodne i periodične lekarske preglede.

Ako na radnom mestu i pored primenjenih mera postoje opasnosti i štetnosti koje mogu da izazovu povredu ili bolest zaposlenog, smatra se da je takvo radno mesto sa povećanim rizikom. Na osnovu ocene službe medicine rada, poslodavac Aktom o proceni rizika utvrđuje posebne zdravstvene uslove koje moraju ispunjavati zaposleni na radnom mestu sa povećanim rizikom.

Sa tim u vezi poslodavac treba da ima na umu da je primena ovih mera daleko jeftinija od gubitka radnih dana, lečenja i rehabilitacije zaposlenog i smanjenja produktivnosti na radu.

Za vršenje procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini poslodavac može da angažuje pravno lice odnosno preduzetnika sa licencom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odgovorno za sprovođenje postupka procene rizika.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš obavlja Procenu rizika na radnom mestu i radnoj okolini kao pravno lice, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, na osnovu ustanovljene metodologije, posedovanja odgovarajuće opreme i licenci dobijenih od Ministarstva rada i socijalne politike.

Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu Zavodu je izdata na osnovu položenog stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu od strane:

  • Prim Dr Dragana Đorđevića specijaliste medicine rada
  • Mila Kankaraša diplomiranog inženjera zaštite na radu.

Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline Zavodu je izdata na osnovu posedovanja instrumenata i uređaja, odnosno laboratorije za ispitivanje i analizu uslova radne okoline (hemijskih i fizičkih štetnosti, mikroklime i ovetljenosti), položenog stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline od strane:

  • Jovana Jevremovića diplomiranog inženjera elektrotehnike

Licenca za obavljanje poslova odgovornog lica Zavodu je izdata na osnovu položenog stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu od strane:

  • Mila Kankaraša diplomiranog inženjera zaštite na radu.

 

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

finansijski izvestaj 2019