uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

Stručni savet

Stručni savet je savetodavno telo Direktora i Upravnog odbora. Razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada Zavoda, predlaže program stručnog rada, kao i stručnog razvoja Zavoda, predlaže Upravnom odboru plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Predlaže plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Zavodu, predlaže članove Etičkog odbora i Komisije za unapređenje kvaliteta rada, obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Članovi Stručnog saveta su:

1. Dr. Olivera Stojanova, spec. ginekologije i akušerstva
2. Prim.dr. Dragan Đorđević, spec. med. rada
3. Prof.dr. Jovica Jovanović, spec. med. rada i interne medicine
4. Prim.dr Dragan Mitić, spec. med. rada
5. Dr. Dragana Nikolić, spec. oftalmolog
6. Prim.dr. Borica Mitrović, spec. med. rada
7. Dr. Biljana Dojčinović, spec. dermovenerolog